สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

ประพันธ์ สุนทร