กองช่าง

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

สมคิด ตันธนไพบูลย์