กองการประปา

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา

รชต ฮั่นตระกูล