ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 131 ถึง 139 จากข้อมูล 139
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2563
จ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กรกฎาคม 2563
จ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2563
ซื้ออุปกรณ์จัดทำโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2563
จ้างเหมาจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2563