ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 139
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤษภาคม 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-7192 ราชบุรี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤษภาคม 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๔๑๗๘ ราชบุรี จำนวน ๓ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤษภาคม 2564
ซื้อมอเตอร์เครื่องสูบน้ำบาดาล ปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 7.5 แรงม้า พร้อมใบพัด และพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 เมษายน 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙๗๕ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุ-อุปกรณ์ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-4178 ราชบุรี - สายพานมีเสียงดัง เกจ์น้ำมันขึ้นไม่สุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 เมษายน 2564
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด บ่อน้ำบาดาล DW 14 N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 มีนาคม 2564