ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 139
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองโพ (๒๓.๒๐.๑๒.๐๑ ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เติมน้ำยา และเติมผงเคมีดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้สำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2564
จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2564
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดบ่อน้ำบาดาล DW 14 N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2564
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดบ่อน้ำบาดาล DW 14 N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้สำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มีนาคม 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2564