ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 139
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร ไม้อัดยาง หนา ๖ มม. จำนวน ๓๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มกราคม 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มกราคม 2564