ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 139
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2563
จ้างตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0016 และ เครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0054 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ธันวาคม 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ DETTOL ขนาด 750 มล. จำนวน 12 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ธันวาคม 2563
จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองโพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ธันวาคม 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 ธันวาคม 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 ธันวาคม 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๓๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ธันวาคม 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ธันวาคม 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ธันวาคม 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2563