เทศบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-4 of 4 results.
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
0.ปก.pdf
1.ข้อมูลเบื้องต้น.pdf
2.คำแถลง.pdf
3.รายละเอียดคำแถลง.pdf
4.รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf
5.รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf
6.รายละเอียดประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการกิจก.pdf
7.บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf
8.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตา.pdf
9.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตา.pdf
10.1รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล (ผวจ.ลง.pdf
10.2รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล ผวจ.รา.jpg.pdf
11.รายงานประมาณการรายรับ.pdf
12.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf
13.รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf
14.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf
15.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf
16.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับประปา.pdf
17.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายประปา.pdf