การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

Displaying 1-5 of 8 results.
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองโพ
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง