เทศบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 30 results.
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
15. ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.docx
14. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.docx
13. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.docx
12. รายงานประมาณการรายจ่าย.docx
11. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.docx
10. รายงานประมาณการรายรับ.docx
9. เทศบัญญัติ บันทึกหลักการและเหตุผล.docx
8. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน.docx
7. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน.docx
6. ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.docx
5. คําแถลงรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.docx
4. คําแถลงรายละเอียดประมาณการรายรับ.docx
3. คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.docx
2. ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567.docx
1. ข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.docx
16. คำแถลงรายละเอียดประมาณรายรับ รายจ่าย.docx
17. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับเฉพาะการปะปา.docx
18. รายงานรายละเอียดประมาณการรายการปะปา.docx
คำแถลง ปี 2567.docx
คำแถลงกองการปะปา 2567.docx
ซักซ้อมแผนการดำเนินงานปี 67.docx
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ซักซ้อมแผนการดำเนินงานปี 67.pdf
คำแถลงกองการปะปา 2567.pdf
คำแถลง ปี 2567.pdf
18. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพะาการประปา.pdf
17. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับเฉพาะการประปา.pdf
16. คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายรับ รายจ่าย.pdf
15. ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
13. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf
14. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
12. รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf
11. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf
10. รายงานประมาณการรายรับ.pdf
9. เทศบัญญัติ บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf
8. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน.pdf
7. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน.pdf
5. คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf
6. ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
4. คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf
1. ข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf
2. ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
3. คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
1. ข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.xlsx
2. ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567.xlsx
3. คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.xlsx
4. คําแถลงรายละเอียดประมาณการรายรับ.xlsx
5. คําแถลงรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.xlsx
6. ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.xlsx
7. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน.xlsx
8. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน.xlsx
9. เทศบัญญัติ บันทึกหลักการและเหตุผล.xlsx
10. รายงานประมาณการรายรับ.xlsx
11. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.xlsx
12. รายงานประมาณการรายจ่าย.xlsx
13. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.xlsx
14. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.xlsx
15. ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.xlsx
16. คำแถลงรายละเอียดประมาณรายรับ รายจ่าย.xlsx
17. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับเฉพาะการปะปา.xlsx
18. รายงานรายละเอียดประมาณการรายการปะปา.xlsx
คำแถลง ปี 2567.xlsx
คำแถลงกองการประปา 2567.xls
ซักซ้อมแผนการดำเนินงานปี 67.xlsx
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2