ข่าวการเงิน

 ประเภท : รายงานทางการเงิน 1 เมษายน 2567 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 ธันวาคม 2566 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 ตุลาคม 2566 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 6 ตุลาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 25 เมษายน 2566 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 พฤศจิกายน 2565 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 22 เมษายน 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รวม 6 เดือน
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 20 เมษายน 2565 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 23 ธันวาคม 2564 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 ธันวาคม 2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564