เกี่ยวกับ อบต.

ประวัติความเป็นมา

การจัดตั้งเทศบาลตำบลหนองโพ

    เดิมจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาล  เรียกว่า  “สุขาภิบาลหนองโพ” 

จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2506 (ประกาศในราชกิจจา-

นุเบกษา เล่มที่ 80 ตอนที่ 17 หน้า 442 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2506) มีเนื้อที่ 5.8 ตารางกิโลเมตร 

มีสำนักงานตั้งอยู่บนริมถนนเพชรเกษม

    ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542  ตามประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่มที่  116  ตอนที่  9 ก  วันที่  24  กุมภาพันธ์  2542 

ทำให้สุขาภิบาลทั้งหมดทั่วประเทศ  980  แห่งเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลทั้งหมด  ตั้งแต่วันที่ 

25  พฤษภาคม 2542   

    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี  ลงวันที่  12  กรกฎาคม 2553  

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดขนาดเทศบาลและการกำหนดระดับตำแหน่งของเทศบาล

(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี

ในการประชุมครั้งที่ 7/2553  เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2553  ปรับขนาดเทศบาลตำบลหนองโพ  

จากเทศบาลขนาดเล็ก  เป็นเทศบาลขนาดกลาง ตั้งแต่วันที่  30  กรกฎาคม  2553

วิสัยทัศน์และพันธะกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพ

    “ บ้านเมืองน่าอยู่  เชิดชูผู้มีพระคุณ  สนับสนุนการศึกษา  มุ่งเน้นการพัฒนา 

      ประชาชนมีส่วนร่วม  มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ”

ภารกิจหลักหรือพันธกิจการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองโพ

    1. พัฒนาระบบด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและ

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

    2. พัฒนางานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้มแข็ง เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ให้แก่ประชาชน และพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน

    3. พัฒนาด้านการศึกษา กิจกรรมทางด้านการกีฬาและนันทนาการ

    4. พัฒนาด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

    5. พัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    6. พัฒนาด้านสาธารณสุข ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

    7. พัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

    8. พัฒนาการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

    9. พัฒนาการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนา

บุคลากรท้องถิ่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
ชุมชนตลาดหน้าวัด 250 253 277 530 คน
ชุมชนตลาดใน 225 196 225 421 คน
ชุมชนบ้านต้นตาล 310 343 384 727 คน
ชุมชนบ้านนอก 381 667 364 1,031 คน
ชุมชนบ้านหัวทุ่ง 622 503 604 1,107 คน
ชุมชนบ้านใต้ 173 253 237 490 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

ที่ตั้งของชุมชน

    เทศบาลตำบลหนองโพ มีลักษณะเป็นชุมชนที่ไม่หนาแน่นมากนัก ตั้งอยู่ตำบลหนองโพ 

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ห่างจากอำเภอโพธาราม ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดราชบุรี

ประมาณ 25 กิโลเมตร มีเขตปกครองครอบคลุมตำบลหนองโพเป็นบางส่วน ซึ่งมีพื้นที่ 5.8 ตาราง-

กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลหนองโพ

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2506 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80

ตอนที่ 17 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2506   ดังนี้

    ทิศเหนือ   ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองหนองโพฝั่งตะวันออก ตรงเส้นแบ่งเขตตำบล

หนองโพกับตำบลดอนกระเบื้อง เส้นเขตถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลหนองโพกับตำบลดอนกระเบื้อง

ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ตรงเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพ

    ทิศตะวันออก   จากหลักเขตที่ 2  ถือตามเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพไปทาง

ทิศใต้ และถือตามเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ 4 กับหมู่ที่ 5 ตำบลหนองโพไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมลำรางหนองโพฝั่งเหนือ

    ทิศใต้  จากหลักเขตที่ 3  เลียบตามริมคลองหนองโพฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองหนองโพฝั่งตะวันออก

    ทิศตะวันตก   จากหลักเขตที่ 4  เลียบตามริมคลองหนองโพฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือ จนบรรจบ

หลักเขตที่ 1 ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 6 ชุมชน

ลักษณะภูมิประเทศ

    ภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์  

มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม สายเก่าและถนนเพชรเกษมสายใหม่) ตัดผ่าน

ลักษณะภูมิอากาศ

    มี 3 ฤดู คือ 

    ฤดูร้อน  ช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม

    ฤดูฝน   ช่วงเดือน มิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน

    ฤดูหนาว  ช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม

ลักษณะของดิน

    พื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองโพ ลักษณะเป็นดินร่วน เหมาะกับการทำเกษตรกรรม พืชไร่และ

พืชสวน

ลักษณะของแหล่งน้ำ

    มีคลองหนองโพ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง คลองท่อควาย ไหล่ผ่านด้านทิศตะวันตกของเขตเทศบาล

สภาพน้ำในคลอง เจือปนสิ่งปฏิกูลจากโรงงานอุตสาหกรรมและน้ำเสียจากการเลี้ยงโคนม และ

ฟาร์มสุกรจากพื้นที่ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม และอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

ด้านการเมือง/การปกครอง

เขตการปกครอง

    อาณาเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลหนองโพ อำเภอโพธาราม

จังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2506 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 17 วันที่ 19

กุมภาพันธ์ 2506  เทศบาลตำบลหนองโพ มีชุมชน จำนวน 6 ชุมชน (หมูบ้าน) มีพื้นที่ 5.8 ตาราง-

กิโลเมตร ประกอบด้วย

    1.  ชุมชนบ้านใต้

    2.  ชุมชนบ้านนอก

    3.  ชุมชนบ้านหัวทุ่ง

    4.  ชุมชนบ้านต้นตาล

    5.  ชุมชนบ้านตลาดใน

    6.  ชุมชนบ้านตลาดหน้าวัด

การเลือกตั้ง

    เทศบาลตำบลหนองโพ แบ่งเขตการเลือกตั้ง จำนวน 2 เขต  และได้ดำเนินการเลือกตั้งครั้งล่าสุด

เมื่อวันที่ 1  กันยายน 2556  สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองโพ

    - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง      3,006  คน

    - จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,632  คน   คิดเป็นร้อยละ  87

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

สภาพเศรษฐกิจ

การเกษตร

    ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองโพมีอาชีพทำไร่ข้าวโพด ปลูกหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์

การปศุสัตว์

    ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองโพมีอาชีพเลี้ยงโคนม เลี้ยงสุกร และเลี้ยงไก่ไข่

อุตสาหกรรม

    สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด  (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ผลิตภัณฑ์นมสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์

จากนมโค และโรงสีข้าวหนองโพ

สภาพทางสังคม

การศึกษา

    ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ มีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล-ป.6 และโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 แห่ง คือ โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหนองโพ จำนวน 1 แห่ง 

รับดูแลเด็กตั้งแต่อายุ 2 ปี 6 เดือน ขึ้นไป

สาธารณสุข

    ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง (สถานีอนามัย)  คือ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ พบผู้ป่วยจากโรคความดันโลหิต โรคหัวใจ และโรคอื่นๆ

ในระดับสถิติปกติ และพบผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายในปี พ.ศ.2559

อาชญากรรม

    ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพพบปัญหาอาชญากรรม คดีลักทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ มีป้อมตำรวจภูธร

โพธาราม 1 แห่ง  ตั้งอยู่หน้าวัดหนองโพ ถนนเพชรเกษมเพื่อรับแจ้งเหตุ รักษาความสงบเรียบร้อย 

ยาเสพติด

    ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพมีผู้เสพยาเสพติด ไม่มากนัก ในปี พ.ศ.2559 จำนวน 12 คนและ

ส่งตัวเข้ารับการบำบัดและโครงการฝึกอาชีพ โดยอำเภอโพธารามเป็นหน่วยงานจัดตั้งค่าย

การสังคมสงเคราะห์

    เทศบาลตำบลหนองโพสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และสงเคราะห์เบี้ยยังความผู้พิการ และ

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ จำนวน  668 คน ผู้พิการ จำนวน 101 คน ผู้ด้อยโอกาส

และผู้ยากไร้  จำนวน  30 คน

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การศึกษา

    ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ มีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล-ป.6 และโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 แห่ง คือ โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหนองโพ จำนวน 1 แห่ง 

รับดูแลเด็กตั้งแต่อายุ 2 ปี 6 เดือน ขึ้นไป

การนับถือศาสนา

    ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพนับถือศาสนาพุทธ มีนับถือศาสนา

ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ มีวัดในศาสนาพุทธ จำนวน 1 แห่ง คือวัดหนองโพ

ประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญ

    1. งานวันขึ้นปีใหม่ จัดในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี (โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง)

    2. งานวันมาฆบูชา      ตรงกับวันขึ้น 15  ค่ำ  เดือน 3 ของทุกปี

    3. งานวันสงกรานต์    ตรงกับวันที่ 13 เมษายน  ของทุกปี

    4. งานวันวิสาขบูชา    ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ  เดือน 6

    5. งานวันอาสาฬหบูชา   ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ  เดือน 8

    6. งานประเพณีวันเข้าพรรษา      ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ  เดือน 8

    7. งานประเพณีวันออกพรรษา      ตรงกับวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน 11

    8. งานวันประเพณีลอยกระทง      ตรงกับวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน 12

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

    ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีไท-ยวน ภาษาถิ่น เดิมใช้ภาษาไท-ยวน สำหรับคนพื้นถิ่นซึ่งมีอายุตั้งแต่

40 ปีขึ้นไป และประชาชนทั่วไป ใช้ภาษาไทย ภาคกลาง

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

    มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญคือ

    1.  ถนนเพชรเกษมสายใหม่ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4) เชื่อมการคมนาคมระหว่างกรุงเทพฯ

– หนองโพ - ราชบุรี

    2.  ถนนเพชรเกษมสายเก่า (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4) เชื่อมการคมนาคมระหว่างอำเภอ

บ้านโป่ง – หนองโพ - ราชบุรี)

    3.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนทุกชุมชน

การไฟฟ้า

    ครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลหนองโพมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

การประปา

    ครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลหนองโพมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน และมีจำนวนผู้ใช้น้ำกับการประปา

เทศบาลตำบลหนองโพ จำนวน 1,800 ราย

โทรศัพท์

    มีที่ทำการชุมสายโทรศัพท์ 1 แห่ง และมีคู่สายโทรศัพท์ให้บริการได้ตามความต้องการของประชาชน

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์

    ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ มีรถไปรษณีย์เคลื่อนที่จำนวน 1 คัน ตั้งอยู่หน้าวัดหนองโพ

ข้างป้อมตำรวจหนองโพ ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น ถึง 16.00 น.

ทรัพยากรธรรมชาติ

     น้ำ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพมีแหล่งน้ำธรรมชาติ

ไหลผ่านด้านทิศตะวันตกของเขตเทศบาล สภาพน้ำในคลอง เจือปนสิ่งปฏิกูลจากโรงงานอุตสาหกรรม

และน้ำเสียจากการเลี้ยงโคนม และฟาร์มสุกรจากพื้นที่ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม และ

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี