รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี

Displaying 1-5 of 11 results.
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพ ประจำปี พ.ศ.2565
ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-2) พ.ศ.2566-2570 ของเทศบาลตำบลหนองโพ