รายงานผลกำหนดร่างขอบเขตงาน และรายละเอียดของพัสดุ (รถตู้ 12 ที่นั่ง)

20 มีนาคม 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

รายงานผลกำหนดร่างขอบเขตงาน และรายละเอียดของพัสดุ ( Term of Reference TOR) และกำหนดราคากลาง (อ้างอิง) (รถตู้ 12 ที่นั่ง)